Pour Fedora 11, 12 et rawhide

yum --enablerepo=rpmfusion-free-updates-testing  install  thunderbird-enigmail

Pour Fedora de 8 à 12

yum --enablerepo=remi  install  thunderbird-enigmail

Téléchargement : Le dépôt